Pri­va­cy­ver­kla­ring innerChi

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze cliënten goed is geborgd. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens. Als u vragen heeft over de privacyverklaring kunt terecht bij de functionaris gegevensbescherming.

Artikel 1  Definities

In deze privacyverklaring wordt aan onderstaande begrippen de volgende betekenis gegeven:

Gegevens: de gegevens die gaan over een natuurlijk persoon.

InnerChi: innerChi bv, verwerkingsverantwoordelijke, statutair gevestigd te De Zilk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 28095825.

Cliënt: een cliënt van InnerChi.

Verwerking: een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot gegevens of geheel van gegevens al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (artikel 4 lid 2 Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door InnerChi die betrekking hebben op cliëntenzorg.

Artikel 3 Doelen

Wij kunnen de gegevens verwerken voor de volgende doelen:

 1. het verlenen van zorg;
 2. het declareren van verleende zorg (bij de zorgverzekeraar of rechtstreeks bij de cliënt);
 3. ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden, waaronder kwaliteitsregistraties die door externe partijen worden uitgevoerd;
 4. wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 4 Gegevensverwerking

Om goede zorg te kunnen verlenen worden gegevens over de behandeling vastgelegd in een dossier. Uw behandelend zorgverlener heeft wettelijk een dossierplicht. De behandelingsovereenkomst vormt de grondslag voor het mogen verwerken van de gegevens. Alleen uw behandelend zorgverlener en anderen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw zorgvraag hebben toegang tot de gegevens voor zover dat nodig is om goede zorg te kunnen verlenen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de behandelkosten van de verleende zorg te kunnen declareren.

Om u te informeren over uw behandeling kunnen we u een e-mail, sms of appbericht sturen. Hiermee informeren we u, bijvoorbeeld rond het maken, verzetten en afzeggen van afspraken. We verstrekken hiermee uitsluitend praktische informatie.

Als zorgaanbieder is InnerChi wettelijk verplicht te zorgen voor systematische bewaking van de kwaliteit van de geboden zorg. De gegevens kunnen daarvoor worden gebruikt. Wij zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen.

Als wij uw gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek zal hiervoor voorafgaand om uw toestemming worden gevraagd, tenzij dat niet mogelijk blijkt en de wet toestaat dat de gegevens zonder toestemming van de cliënt worden gebruikt. Wij zullen in beide gevallen niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen.

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij sprake is van een van de hiervoor genoemde situaties of als u ons hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 5 Beschrijving van de gegevens

De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 1. naam;
 2. adres;
 3. telefoonnummer;
 4. e-mailadres;
 5. geboortedatum;
 6. medische gegevens, zoals over de gezondheidstoestand, bevindingen, (lab)uitslagen van onderzoek, verstrekte medicatie;
 7. naam huisarts/andere zorgverleners;
 8. gegevens van de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger;
 9. familiaire gegevens inclusief medische gegevens;
 10. werkgever-, functionerings- en functiegerichte gegevens;
 11. Bijzondere persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld: geslacht, geaardheid, religie en eventueel andere gegevens.

Artikel 6 Rechten

Als cliënt heeft u het recht te weten dat gegevens over u worden verwerkt. Wij informeren u daarover in algemene zin door middel van deze privacyverklaring. Wij, in het bijzonder uw behandelend zorgverlener, informeren u ook in specifieke gevallen, bijvoorbeeld als een ontslagbrief aan de huisarts wordt gestuurd.

U heeft als cliënt het recht op inzage in uw gegevens. Ook kunt u een kopie opvragen van het medisch dossier waarin uw gegevens staan. Wij nemen een verzoek tot inzage of kopie zo snel als mogelijk in behandeling. Een kopie wordt bij voorkeur ‘in handen’ geven, waarbij wij vragen u te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Deze voorzorgsmaatregel is om te voorkomen dat uw gegevens bij onbevoegden terechtkomen. Ook biedt het persoonlijk overhandigen de mogelijkheid om eventuele vragen te beantwoorden.

U heeft als cliënt het recht om rectificatie te verzoeken als sprake is van een onjuist- en/of onvolledigheid in uw persoonsgegevens. Wij verzoeken u dit bij voorkeur schriftelijk kenbaar te maken aan uw behandelend zorgverlener en zullen eventuele onjuist- en/of onvolledigheden zo snel als mogelijk aanpassen.

Als u gegevens wilt laten vernietigen, kunt u daartoe een verzoek indienen. Wij vragen u om dit verzoek schriftelijk te doen en indien het om medische gegevens gaat zo mogelijk de beweegredenen te vermelden. De behandelend zorgverlener beoordeelt binnen drie maanden na het verzoek of tot vernietiging wordt overgegaan. Als er een zwaarwegende reden is om het verzoek niet in te willigen, bijvoorbeeld als het informatie betreft die van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de cliënt, kan besloten worden om niet tot vernietiging over te gaan. Als uw verzoek wordt afgewezen, ontvangt u hiervan schriftelijk bericht met motivering.

In sommige situaties gaan wij niet over tot het rectificeren of vernietigen van gegevens in het cliëntdossier. De basis hiervoor is wet- en regelgeving.

U kunt als cliënt een verklaring laten toevoegen aan uw medisch dossier. Wij verzoeken u om deze verklaring aan uw behandelend zorgverlener te overhandigen zodat dit aan uw medisch dossier kan worden toegevoegd.

Bij het uitoefenen van rechten als beschreven in dit artikel geldt ten aanzien van minderjarigen en onder curatele gestelde personen het volgende:

 • Betreft het een minderjarige tot en met 11 jaar, dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger, doorgaans zijn dit de ouders, uitgeoefend;
 • Betreft het een minderjarige in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar dan worden de minderjarige en diens wettelijke vertegenwoordiger uitgeoefend;
 • Betreft het een minderjarige vanaf 16 jaar dan kan de minderjarige zelf de rechten uitoefenen;
 • Betreft het een persoon die onder curatele is gesteld dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger uitgeoefend.

Artikel 7 Bewaartermijn

Het medisch dossier met behandelinformatie wordt gedurende twintig jaar na afloop van de behandelingsovereenkomst bewaard, tenzij goed zorgverlenerschap met zich meebrengt dat de gegevens langer worden bewaard.

Voor dossiers met behandelinformatie van minderjarige personen geldt dat de bewaartermijn van twintig jaar begint te lopen vanaf de leeftijd van 18 jaar.

In andere gevallen dan in dit artikel vermeldt, worden gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel.

Uitzondering op het voorgaande in dit artikel is van toepassing als op uw uitdrukkelijk schriftelijk verzoek gegevens zijn vernietigd.

Artikel 8 Geheimhouding

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Dit betekent dat wij gegevens niet aan derden verstrekken behoudens de hierna genoemde uitzonderingen. Ook leggen wij een geheimhoudingsverplichting op aan onze medewerkers en externe partijen die InnerChi inschakelt ten behoeve van onze activiteiten, zoals bijvoorbeeld leveranciers van software en accountants.

Uitzondering op de geheimhoudingsverplichting is uitsluitend mogelijk als:

 1. u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 2. het verstrekken van de persoonsgegevens noodzakelijk is voor een goede zorgverlening en de ontvanger, bijvoorbeeld de huisarts, eveneens betrokken is bij de zorgvraag. Hieronder valt tevens het gebruik van de gegevens om de behandelkosten van de zorg te declareren.
 3. er zwaarwegende redenen zijn om het medisch beroepsgeheim te doorbreken, bijvoorbeeld als sprake is van een noodtoestand in de zin van een conflict van plichten of bij signalen die wijzen op kindermishandeling en/of huiselijk geweld of.
 4. wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke verplichting of in een rechterlijke uitspraak waartegen geen (hoger) beroep meer mogelijk is.

Artikel 9 Informatiebeveiliging

Wij nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen. Dit betreft onder meer:

 • het gebruik van beveiligde en versleutelde verbindingen bij de website;
 • uw clientdossier is een papieren dossier die op een beveiligde plaats is.

Artikel 10 Wijzigingen

InnerChi kan de privacyverklaring eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt. Wij zullen hierover via onze website communiceren.

Artikel 11 Klachten

Hoewel wij al het nodige doen om uw privacy te borgen, kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u een klacht heeft kunt u dit bespreken met uw behandelend zorgverlener of de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is te bereiken op 0252 - 532754 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ook kan schriftelijk een klacht worden ingediend bij de directie van InnerChi.

Het staat u te allen tijde vrij om uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door InnerChi dan kun je contact opnemen via het algemene telefoonnummer of per e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Download Privacyreglement innerChi